ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Suporte Técnico

Pedidos de suporte feitos diretamente a nossa equipe sobre hospedagem de sites, revenda virtual, certificados digitais e demais serviços

 Servidor Dedicado e VPS - Suporte Gerenciado

Departamento exclusivo para suporte de clientes de Servidores Dedicados e/ou Gerenciamento IDC

 Departamento Financeiro e Cobrança

Departamento financeiro e cobrança. Informações sobre faturamento e envio de confirmação de pagamentos